BIURO EKONOMICZNO - RACHUNKOWE S.C.

KANCELARIA PODATKOWA

Doradca Podatkowy Ewa King Doradca Podatkowy Olaf King

OFERTA

Naszym celem jest świadczenie usług najwyższej jakości. Klientom zapewniamy aktywne wsparcie działalności, doskonałą komunikację oraz zastosowanie standardów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Bez względu na to, czy firma dopiero rozpoczyna działalność, czy już funkcjonuje na rynku a także niezależnie od jej struktury kontrolingu i sprawozdawczości, nasze usługi zawsze są dostosowane do jej indywidualnych potrzeb i świadczone z pełnym zaangażowaniem.

W zakres naszych usług wchodzą trzy główne segmenty:

I. Kompleksowa obsługa księgowości, w zakresie:

- ksiąg rachunkowych,
- ewidencji podatkowych, w tym podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtów ewidencjonowanych i kart podatkowych.

W ramach tego segmentu oferujemy pełną obsługę rachunkowości firmy przy zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania komputerowego lub przy wykorzystaniu oprogramowania zlokalizowanego na serwerze klienta poprzez zdalne podłączenie się do tego serwera.

Obsługa rachunkowości obejmuje:

- sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
- zakwalifikowanie ich do księgowania, ze wskazaniem miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia w księgach bądź w KPiR,
- ewidencja dowodów w dzienniku oraz na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych ksiąg rachunkowych i zestawień zapisów w przypadku KPiR,
- prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
- obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów finansowych dla potrzeb wewnętrznych Klienta,
- opracowanie dokumentacji opisującej stosowaną przez Klienta politykę rachunkowości (polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych lub systemu informatycznego),
- pełna reprezentacja przed organami skarbowymi i administracyjnymi.

II. Kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa

W ramach tego segmentu oferujemy pełną obsługę działu kadr i naliczania wynagrodzeń w firmach zatrudniających od kilku do kilkuset pracowników. Obsługa kadrowo - płacowa jest na tyle elastyczna, iż umożliwia nam prowadzenie kadr i płac lub tylko jednego z tych elementów, pozostawiając drugi w firmie Klienta. Decyzja dotycząca zakresu usługi zależy od Klienta, gdyż my niczego nie narzucamy. Przygotowujemy dokumenty dla nowozatrudnionych pracowników, zakładamy i prowadzimy akta osobowe pracowników, a także przygotowujemy inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy oraz umowami cywilno – prawnymi.

Kompleksowa obsługa kadrowo - płacowa to nie tylko naliczanie pensji, odprowadzanie podatków i naliczanie składek ZUS. To również, podobnie do obsługi księgowej, reprezentacja przed instytucjami państwowymi, m.in. ZUS i PIP - oraz udział w kontrolach.

III. Kompleksowe doradztwo

Długoletnie doświadczenie i zespół profesjonalistów pozwalają nam na prowadzenie usług doradczych. Właściciele Biura to wykwalifikowani doradcy podatkowi wpisani na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych pod numerami 02911 oraz 02912.

W ramach tego segmentu oferujemy:

- usługi doradztwa księgowego obejmujące dwa główne obszary doradztwa, a mianowicie prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradztwo finansowo – księgowe, w tym organizacja służb finansowo – księgowych,
- usługi w zakresie doradztwa podatkowego, gdzie ze względu na specyfikę tego doradztwa nasze usługi świadczymy w oparciu o działy, których zakres specjalizacji określamy rodzajami podatków, a mianowicie, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, międzynarodowe prawo podatkowe, podatek VAT i akcyza, podatki lokalne,
- usługi doradztwa ekonomicznego obejmującego szeroki zakres usług dotyczących każdego aspektu funkcjonowania podmiotu gospodarczego, w tym analizę i doradztwo przy podejmowaniu inwestycji, doradztwo w zakresie zakładania i przekształcania spółek i przedsiębiorstw oraz doradztwo w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji.